شیر پروانه ای با دیسک و بدنه آلومینیوم برنزی

B-8


شیر پروانه ای تمام برنزی مخصوص آب های شور و آب دریا
 این نوع از شیرآلات پروانه ای در صنایع مرتبط و مجاور با آب دریا بسیار پر کاربرد هستتند.
کلاس 150
ویفری
این نوع از شیرآلات دارای آب بندی فلز به فلز می باشند.
دیسک و بدنه: آلومینیوم برنزی
گیربکسی


شیر پروانه ای با دیسک و بدنه آلومینیوم برنزی

B-8


شیر پروانه ای تمام برنزی مخصوص آب های شور و آب دریا
 این نوع از شیرآلات پروانه ای در صنایع مرتبط و مجاور با آب دریا بسیار پر کاربرد هستتند.
کلاس 150
ویفری
این نوع از شیرآلات دارای آب بندی فلز به فلز می باشند.
دیسک و بدنه: آلومینیوم برنزی
گیربکسی
Scroll